Z życia parafii

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna w Kościele Katolickim Triduum Paschalne. Liturgia w tym dniu uobecnia Ostaniom Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa.

Jezus zaprasza nas na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom. Chrystus do końca umiłował nas wszystkich, dlatego też chce abyśmy w imię tej miłości miłowali się nawzajem. Ten dar jaki nam zostawił – Eucharystia, ma być źródłem z którego będziemy czerpać siłę do wypełnienia tego wezwania.

W Jugowej Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:00. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił ks. Gabriel, a wraz z nim celebrował ją ks. proboszcz Andrzej.

Opowieść o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i ustanowieniu święta Paschy jest w Wielki Czwartek połączona w Liturgii słowa z opisem ustanowienia Eucharystii – Ostatniej Wieczerzy. Tak jak krew baranka chroniła izraelitów przed śmiercią, tak Krew Zbawiciela – Chrystusa chroni nasze dusze przed zagładą. To Nowe Przymierze jest dla nas darem najcenniejszym. Naszą odpowiedzią na ten dar winna być postawa służby. Postawa jaką pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii sam Jezus.

Napełnieni przyjętym Słowem Bożym przystąpiliśmy do powtórzenia gestu Chrystusa. Było to nasze wyznane wiary i złączenie się z Nim w głębokiej postawie służby. Aktu obmycia nóg dokonał główny celebrans.

Na zakończenie Mszy Św., w imieniu mieszkańców Jugowej, przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli naszym Kapłanom życzenia i wręczyli im kwiaty.

Natomiast o godz. 20:00 rozpoczęło się Msza Święta w Dobromierzu. Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył ks. Andrzej, a wraz z nim koncelebrowali Ją ks. prałat senior Wenancjusz, który wygłosił homilię oraz ks. Gabriel.

Największą tajemnicą Eucharystii jest realna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina – owoców ziemi i pracy rąk ludzkich. Dary zostały przyniesione do ołtarza, jako znak trudu wielkopostnego.

Po Komunii Św. delegaci z poszczególnych grup parafialnych złożyli życzenia kapłanom i wręczyli kwiaty oraz skromne upominki.

Na koniec Mszy Św. Najświętszy Sakrament został zabrany z Tabernakulum i przeniesiony do kaplicy, zwanej „ciemnicą” w której można było go adorować dziękując za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Tabernakulum pozostanie puste a ołtarz obnażony na znak tego, że zabrano nam Pana. Chrystus pozwolił się pojmać i uwięzić. W Ogrójcu oddał się całkowicie w ręce ludzi. Podobnie czyni dziś oddając władzę przemienienia chleba i wina w swoje Ciało i Krew w ręce kapłanów. Bóg staje się dla nas bezbronny jak baranek. Ta tajemnica niech nam towarzyszy w naszym czuwaniu przy Chrystusie i rozważaniu jego męki tej nocy i w jutrzejszym dniu.